Download algemene voorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN
 

Artikel 1: Algemene bepalingen
De elektronische webwinkel toegankelijk via www.vanillestokje.nl (“webshop”) van ‘Vanille en meer’, met vestigingseenheid te 8690 Hoogstade (België), Hoogstadestraat 70, BTW BE00802.302.836, (hierna ‘Vanillestokje.nl’) biedt haar klanten de mogelijkheid om artikelen uit het assortiment van Vanillestokje.nl online aan te kopen. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment getoond op de webshop van Vanillestokje.nl en elke internetaankoop die de klant plaatst via de webshop van Vanillestokje.nl. Door het plaatsen van een bestelling op de webshop van Vanillestokje.nl aanvaardt de klant dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn (behoudens zoals bepaald in artikel 13 van deze voorwaarden) met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn, waarvan de klant bij deze uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand doet, en garandeert de klant dat hij voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd voor de aankoop van de artikelen in kwestie.

Artikel 2: Prijs
Alle prijzen vermeld op de webshop zijn inclusief en exclusief BTW aangegeven. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk op de webshop van Vanillestokje.nl wordt omschreven. De bijhorende foto is illustratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

Artikel 3: Aanbod
Elk aanbod via de webshop van Vanillestokje.nl staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen aangeboden via de webshop van Vanillestokje.nl zijn zowel bestemd voor groothandel en horeca als voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus van Vanillestokje.nl en de webshop van Vanillestokje.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoekt Vanillestokje.nl de klant vooraf contact op te nemen met haar klantendienst (zie artikel 12). Vanillestokje.nl is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Vanillestokje.nl is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod op de webshop van Vanillestokje.nl geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Vanillestokje.nl. Vanillestokje.nl is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen en levering
De aankoop via de webshop van Vanillestokje.nl komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Vanillestokje.nl voor de artikelen die op deze bevestigingsmail staan omschreven en voor zover deze artikelen nog in voorraad zijn. Behoudens anders aangegeven in de bevestigingsmail, worden de artikelen thuis bij de klant geleverd op de leverdatum op de productpagina’s (waarbij voor aankopen van minder dan € 55 (incl. BTW) € 5,95 (incl. BTW) transportkosten worden aangerekend) of kunnen de artikelen door de klant worden afgehaald bij Vanillestokje.nl mits een afspraak wordt gemaakt op voorhand. Deze leverdatum is evenwel louter indicatief en bindt Vanillestokje.nl niet. Een overschrijding van de leveringstermijnen kan in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, vermindering van de prijs of op enige vorm van schadevergoeding in hoofde van Vanillestokje.nl. De betaling geschiedt vooraf of achteraf via overschrijving.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling van de prijs (in hoofdsom, kosten en intresten) door de klant, de exclusieve eigendom van Vanillestokje.nl. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de afhaling of levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Vanillestokje.nl te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Vanillestokje.nl beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 12% op het niet-betaalde bedrag voor alle relevante administratieve en invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand, met een minimum van € 50 per aankoop. Onverminderd het voorgaande behoudt Vanillestokje.nl zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen overeenkomstig artikel 5 van deze voorwaarden. Bovendien heeft Vanillestokje.nl het recht om de schuldvorderingen die zij zou hebben op de klant te compenseren met de eventuele bedragen die Vanillestokje.nl de klant verschuldigd zou zijn.

Artikel 7: Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming, moet binnen de 5 kalenderdagen na de afhaling of levering schriftelijk worden gemeld aan de klantendienst van Vanillestokje.nl (zie artikel 12 van deze voorwaarden), op straffe van verval van elk recht. Verborgen gebreken moeten binnen korte termijn na ontdekking ervan worden gemeld. Enige remedie, bij uitsluiting van enige andere vorm van aansprakelijkheid, voor zichtbare en verborgen gebreken die tijdig en conform dit artikel 7 werden gemeld is de kosteloze vervanging of herstelling van het defecte artikel dan wel omruiling indien de kosten voor vervanging of herstelling buiten verhouding zijn of indien herstelling onmogelijk is, naar eigen keuze van Vanillestokje.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om een geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 8: Garantie
De bepalingen van dit artikel 8 gelden enkel voor klanten die artikelen via de webshop van Vanillestokje.nl aankopen in hun hoedanigheid van consument in de zin van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen:
a. Wettelijke garantie
Elk artikel getoond op de webshop van Vanillestokje.nl is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen en de daarin voorziene wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de datum van afhaling of levering van dit artikel aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie, indien van toepassing, laat deze rechten uit de wettelijke garantie onverlet.
b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant de originele factuur of het betalingsbewijs, dat dienst doet als garantiedocument, kunnen voorleggen. De klant dient vooraf contact op te nemen met de Vanillestokje.nl klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Vanillestokje.nl door deze – gelet op de aard van de artikelen – persoonlijk dan wel per koerier op het adres van de vestigingseenheid van Vanillestokje.nl te bezorgen. Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Gedurende deze periode verbindt Vanillestokje.nl zich er toe het defecte artikel (of onderdeel ervan) kosteloos te vervangen of te herstellen dan wel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn of indien herstelling onmogelijk is. De wettelijke garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij levering van de artikelen en is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, opzet, nalatigheid, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud. De wettelijke garantie is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van afhaling of levering, worden geacht niet aanwezig geweest te zijn op het ogenblik van de afhaling of levering van het betreffende artikel, behoudens tegenbewijs door de klant. De voornoemde garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument in de zin van artikel VI. 45 e.v. (verkoop op afstand) van het Wetboek Economisch Recht artikelen via de webshop van Vanillestokje.nl aankopen:

de consument heeft het recht aan Vanillestokje.nl mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de afhaling of levering van het betreffende artikel.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de afhaling of levering contact opnemen met de Vanillestokje.nl klantendienst via een schrijven of via een e-mail. Gedurende deze termijn dient de klant zorgvuldig om te gaan met de bestelling en de verpakking. De klant dient de artikelen binnen de 20 kalenderdagen vanaf de afhaling of levering op zijn kosten terug te bezorgen aan Vanillestokje.nl, ofwel persoonlijk ofwel via koerier – gelet op de aard van de artikelen – op volgend adres: Hoogstadestraat 70, 8690 Hoogstade, België. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle geleverde toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Na ontvangst van de terugname zal Vanillestokje.nl binnen de 14 kalenderdagen de betaalde sommen voor de teruggenomen artikelen terugstorten.

Voormeld herroepingsrecht is niet van toepassing in de gevallen die expliciet bij wet zijn voorzien, met inbegrip van zonder hiertoe beperkt te zijn:
- bij levering van goederen die snel bederven of beperkt houdbaar zijn;
- bij levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Vanillestokje.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om volgende artikelen niet terug te nemen dan wel hiervoor een verrekening te doen:
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd of waarvan de verzegeling verbroken is;
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt;
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 10: Over ons privacybeleid
Vanillestokje.nl geeft veel om de privacy van de klant. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over de klant en het gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen deze gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Ons privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de webshop en de daarop ontsloten dienstverlening van Vanillestokje.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 16 mei 2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over de klant door Vanillestokje.nl worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt, met wie en onder welke wijze Vanillestokje.nl de gegevens van de klant opslaat, hoe Vanillestokje.nl de gegevens van de klant tegen misbruikt beschermt en welke rechten de klant heeft met betrekking tot de door de klant aan Vanillestokje.nl verstrekte persoonsgegevens. Het uitgebreide privacybeleid van Vanillestokje.nl kan de klant raadplegen op de webshop www.vanillestokje.nl of bekomen op eenvoudig verzoek via de contactpersoon voor privacyzaken, Mario Hoet, op volgend adres: Hoogstadestraat 70, 8690 Hoogstade, België of op volgend e-mailadres: info@vanillestokjes.be.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Vanillestokje.nl om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Vanillestokje.nl klantendienst
De Vanillestokje.nl klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)491873959, via e-mail op info@vanillestokjes.be of per post op volgend adres: Vanillestokje.nl, Hoogstadestraat 70, 8690 Hoogstade, België.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden worden aangevuld door de verkoopsvoorwaarden zoals die ook vermeld staan op de website www.vanillestokje.nl. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden voor aankopen via de webshop Vanillestokje.nl. Vanillestokje.nl kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke bestelling na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten
Vanillestokje.nl is en blijft de rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten, op alle teksten, commentaren, illustraties, beelden en andere informatie getoond op Vanillestokje.nl en de klant verbindt zich er toe hierop geen inbreuk te maken.

Artikel 15: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen betreffende deze voorwaarden, op alle artikelen uit het assortiment van Vanillestokje.nl getoond op www.vanillestokje.nl en op elke internetaankoop die de klant plaatst via de webshop van Vanillestokje.nl, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Veurne bevoegd.

VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR BEDRIJVEN

Artikel 1
Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Artikel 2
De factuur wordt geacht door de schuldenaar aanvaard te zijn bij gebrek aan geschreven protest binnen de 8 dagen na de datum van verzending der factuur. Geen protest kan nog aanvaard worden na deze termijn.

Artikel 3
Op straffe van onontvankelijkheid dienen alle klachten betreffende zichtbare gebreken der koopwaar schriftelijk gedaan te worden binnen 3 dagen na levering der koopwaar, of binnen 3 dagen na ontvangst van de factuur wanneer het een koper betreft die voor het eerst kennis krijgt van deze verkoopsvoorwaarden. In geval van verborgen gebreken zijn we slechts gehouden tot het vervangen van de door ons geleverde koopwaar.

Artikel 4
Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12% per jaar.

Artikel 5
We houden ons het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van iedere openstaande vordering op debiteur en ieder order of lopend contract te annuleren.

Artikel 6
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt - na vergeefse ingebrekestelling - het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van € 125 en een maximum van € 2000, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, dit als forfaitaire schadevergoeding onverminderd alle kosten en de verwijlintresten, ten titel van conventioneel strafbeding (art. 1147 - 1152 B.W).

Artikel 7
De verkochte geleverde goederen worden slechts eigendom van de koper na volledige betaling van de prijs.

Artikel 8
Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaningen, zijn ten laste van de koper.

Artikel 9
Wij wijzen uitdrukkelijk de gedrukte condities af die voorkomen op brieven of documenten van onze klanten. De koper zal dus zijn eigen verkoopsvoorwaarden niet kunnen inroepen wanneer deze tegenstrijdig zijn met de onze. Iedere koper verklaart zich bij voorbaat akkoord met onze verkoopsvoorwaarden en door het feit dat de besteller ons zijn bestelling laat toekomen, verklaart hij dat hij kennis heeft genomen van onze verkoopsvoorwaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden in elk geval boven deze van onze leveranciers, onderaannemers en cliënten.

Artikel 10
Elk geschil zal enkel behandeld worden door de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk, tenzij door Vanille en meer uitdrukkelijk en schriftelijk een afwijking werd verleend.